Formularz zgłoszeniowy

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY KREATYWNE ZABRZE – „STO”

Zgłoszenia można wysyłać do dnia 14 lipca 2022 roku (do godz. 15.00).

Dane kontaktowe (w przypadku osoby niepełnoletniej należy podać dane kontaktowe rodzica/opiekuna)


ZGODY I OŚWIADCZENIA


  1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91a, adres e-mail: kontakt@mok.art.pl;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl.
  3. Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.
  4. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Pani/Pana dziecka udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Kreatywne Zabrze - „Sto”, obsługi uczestników Konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, w tym rozliczenia Konkursu, prowadzenia dokumentacji związanej z Konkursem, jak również jej archiwizacji oraz promocji Konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
  5. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.
  6. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


WCZYTAJ FOTOGRAFIE KONKURSOWE

Nazwa pliku według schematu: nazwisko_imię_tytuł_kategoria.jpg

Akceptowane rozszerzenia plików: .jpg, .jpeg

Maksymalny rozmiar jednego pliku: 10 mb.