REGULAMIN

REGULAMIN XIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
KREATYWNE ZABRZE – „RADOŚĆ”

 

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem XIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Kreatywne Zabrze – Radość”, zwanego dalej „Konkursem” jest Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu przy
  ul. 3 Maja 91a, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator może powierzyć wykonywanie określonych czynności związanych
  z organizacją i realizacją Konkursu podmiotom współpracującym, zwanym dalej „Partnerami”.
 3. Partnerami konkursu są: Miasto Zabrze oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
 4. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji przeprowadzenia Konkursu.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora w formie papierowej,
  na stronie Organizatora mok.art.pl oraz na stronie konkursu www.kreatywne-zabrze.pl.

II Cele Konkursu

Cele Konkursu:

 1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności i wyobraźni,
 2. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii, a także propagowanie sztuki fotografowania i jej różnych technik, jako jednej z form artystycznego wyrazu,
  a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej,
 3. Inspirowanie uczniów do podjęcia edukacji w artystycznych szkołach niższego
  i wyższego stopnia, propagowanie twórczej postawy,
 4. Możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców,
 5. Rozwijanie zainteresowań związanych z dziedzictwem kulturowym, walorami architektoniczno-urbanistycznymi, naturalnymi oraz wydarzeniami kulturalno-społecznymi, relacjami międzyludzkimi, itp.,
 6. Wyeksponowanie ukrytych walorów Miasta Zabrze, jego mieszkańców i tradycji oraz zainteresowanie problematyką tworzenia ich pozytywnego wizerunku –
  kategoria I „Miasto Zabrze”,
 7. Wyeksponowanie walorów innych miast Polski, Europy i świata, ich mieszkańców
  i tradycji – kategoria II „Open”,
 8. Rozpowszechnienie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu,
 9. Popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki,
 10. Rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.

III Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach do wyboru:- kategoria I – Miasto Zabrze – dotycząca zdjęć wykonanych na terenie Miasta Zabrze;- kategoria II – Open – dotycząca zdjęć wykonanych w dowolnym miejscu.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich i niepełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Polski, które zgłoszą swoje uczestnictwo w Konkursie, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, aby wziąć udział w Konkursie, winny dostarczyć Organizatorowi zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, udzieloną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Partnerów Konkursu, jak również członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 5. Poprzez przystąpienie do Konkursu pełnoletni Uczestnicy oraz rodzice albo opiekunowie prawni Uczestników niepełnoletnich akceptują zasady zawarte
  w Regulaminie Konkursu.
 6. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 7. Wyniki zostaną opublikowane w materiałach na stronie internetowej Konkursu – kreatywne-zabrze.pl, w formie: imię, nazwisko oraz kategoria. Organizator planuje publikować wyżej wymienione dane, tj. imię i nazwisko oraz kategoria w komunikatach prasowych oraz na portalach społecznościowych (typu Facebook, YouTube, Instagram itp.). Informujemy, że Administratorem w zakresie danych udostępnionych na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Instagram itp. nie jest Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, a ww. portale.
 8. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu (imię, nazwisko, wiek, numer telefonu oraz adres e-mail) w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych dokumentów dot. Konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac w materiałach promocyjnych oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych
  i w internecie jako formę promocji autora i Konkursu, jak również prawo korzystania z wybranych prac w zakresie wszystkich pól eksploatacji, obejmujących
  w szczególności: a) utrwalenie i zwielokrotnienie, w tym techniką drukarską, cyfrową
  i zapisu magnetycznego, b) wykorzystanie pracy lub jej fragmentów do innych form edytorskich (w szczególności plansze, plakaty, publikacje okolicznościowe),
  c) wprowadzenie do obrotu (upowszechnianie) poprzez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet – strona internetowa organizatora i/lub partnerów medialnych), d) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji Organizatora.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą
  w Zabrzu przy 3 Maja 91a, adres e-mail: kontakt@mok.art.pl;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się
  za pośrednictwem adresu e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl.
 3. Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.
 4. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko udziału
  w XIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Kreatywne Zabrze – „Radość”, obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu,
  w tym rozliczenia konkursu, prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem, jak również jej archiwizacji oraz promocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 5. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.
 6. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

IV Przebieg Konkursu

 1. Czas trwania Konkursu: od dnia 15 marca 2021r. od godz. 09:00 do dnia
  16 lipca 2021r., do godz. 15:00.
  Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Konkursu www.kreatywne-zabrze.pl oraz mediów społecznościowych (tj. Facebook).
 2. Do udziału w Konkursie uprawnia złożenie autorskiej pracy fotograficznej określonej
  w paragrafie V pkt 1 Regulaminu, według wytycznych określonych w paragrafie
  V pkt 2 Regulaminu wraz z dokumentami określonymi w paragrafie V pkt 3.1 Regulaminu, w terminie wskazanym w paragrafie IV pkt 1. Regulaminu.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.
 4. Podanie danych teleadresowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym
  do Konkursu (załącznik 1) jest warunkiem koniecznym dla wydania
  nagrody Uczestnikowi.

 

V Prace konkursowe

 1. Tytuł konkursu: XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Kreatywne Zabrze – „Radość”. Uczestnicy zgłaszają do Konkursu prace odpowiadające podanemu tematowi oraz wybranej kategorii, określonej w paragrafie III pkt 1. Regulaminu.
 2. Wymogi techniczne:
 • 2.1. Zdjęcia mogą być wywołane na papierze o formacie 21×30 cm +/- 2 cm oraz dostarczone w formie elektronicznej na podpisanej (imię i nazwisko, wybrana kategoria) płycie CD/DVD (zdjęcia powinny być zapisane w formacie .jpg, dłuższy bok minimum 2500 pikseli, 300 dpi, profil sRGB). Każdy plik na płycie powinien zostać opisany imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy oraz wybraną kategorią (przykład: nazwisko_imię_tytuł_kategoria.jpg).
 • 2.2 Alternatywnie, zdjęcia mogą zostać dostarczone wyłącznie w formie elektronicznej (w formacie .jpg, dłuższy bok minimum 2500 pikseli, 300 dpi, profil sRGB), za pomocą poczty tradycyjnej (na płycie CD/DVD) lub za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konkursu www.kreatywne-zabrze.pl. Każdy plik powinien zostać opisany imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy oraz wybraną kategorią (przykład: nazwisko_imię_tytuł_kategoria.jpg).
 • 2.3. Każdy z Uczestników Konkursu może przesłać od 1 do 3 fotografii, które będą oceniane indywidualnie (nie jako cykl). W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż 3 zdjęć Jury nie będzie oceniało żadnego zdjęcia, zaś dany Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.
 • 2.4. Nie zezwala się stosowania fotomontaży i/lub kolaży, polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian
  w oryginalnej kompozycji zdjęcia. Nie będą również akceptowane prace,
  z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej.
 • 2.5. Każda fotografia w wersji papierowej powinna zostać opisana drukowanymi literami na odwrocie wg schematu stanowiącego załącznik nr 2, tj. imieniem
  i nazwiskiem autora, tytułem pracy, wybraną kategorią oraz miejscem wykonania fotografii.
 • 2.6. Prace konkursowe wraz z Formularzem zgłoszeniowym powinny zostać dostarczone:
  – osobiście lub listownie (w usztywnionej kopercie) do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu (41-800), ul. 3 Maja 91a, z dopiskiem – „Kreatywne Zabrze 2021” albo
  – za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na stronie Konkursu www.kreatywne-zabrze.pl
  w terminie do dnia 16 lipca 2021 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do siedziby albo na serwery Organizatora). Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac przesłanych pocztą.
 • 2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac
  o niskiej jakości technicznej.
 • 2.8. Organizator nie zwraca Uczestnikom prac konkursowych, w tym prac zdyskwalifikowanych lub wyłączonych z Konkursu.

Wymogi prawne:

 • 3.1. Do autorskich prac fotograficznych powinny być dołączone następujące dokumenty: Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem (załącznik nr 1).
 • 3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na Konkurs na stronie internetowej Konkursu (www.kreatywne-zabrze.pl) oraz w mediach społecznościowych, tj. Facebook i serwis YouTube,
  a także na wystawie pokonkursowej, w katalogu pokonkursowym
  i w ewentualnych wydawnictwach miejskich i uczelnianych. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, z siedzibą przy
  ul. 3 Maja 91a. Informujemy, że Administratorem w zakresie danych udostępnionych na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube itp.
  są ww. portale, a nie Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.
 • 3.3. Osoba zgłaszająca prace na Konkurs udziela Organizatorowi nieodpłatnej
  i niewyłącznej licencji na publikację przysłanych zdjęć lub ich fragmentów
  w celach związanych z Konkursem, reklamą i promocją Organizatora
  lub Partnerów, w zakresie: a) utrwalenie i zwielokrotnienie, w tym techniką drukarską, cyfrową i zapisu magnetycznego, b) wykorzystanie pracy lub jej fragmentów do innych form edytorskich (w szczególności plansze, plakaty, publikacje okolicznościowe), c) wprowadzenie do obrotu (upowszechnianie) poprzez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet – strona internetowa organizatora i/lub partnerów medialnych), d) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji Organizatora lub Partnerów.
 • 3.4. W Konkursie mogą wziąć udział jedynie fotografie, które są oryginalnymi pracami autora.
 • 3.5. Osoba zgłaszająca prace na Konkurs oświadcza, że przysługują jej wyłączne
  i nieograniczone prawa autorskie oraz, że wszystkie osoby widniejące
  na fotografiach wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie ich wizerunku,
  w zakresie wyrażonym niniejszym Regulaminem.
 • 3.6. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne, czy obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc lub materiały o tematyce rasistowskiej.

VI Ocena prac, ogłoszenie wyników

 1. Wszystkie nadesłane prace, spełniające wymogi regulaminowe, zostaną poddane ocenie przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
 2. Spośród nadesłanych fotografii Jury wyłoni Laureatów z każdej kategorii.
 3. Werdykt Jury jest ostateczny.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas wystawy pokonkursowej w Galerii MOK, dnia 13 września 2021 roku, o godz. 17.00 oraz opublikowane na stronie internetowej www.kreatywne-zabrze.pl, najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników, tj. do dnia 16 września 2021 r.
  W przypadku braku możliwości zorganizowania wystawy stacjonarnej w Galerii MOK z powodu epidemii COVID-19, prace Uczestników zostaną zaprezentowane wyłącznie w wersji cyfrowej na stronie internetowej konkursu www.kreatywne-zabrze.pl,
  dnia 13 września 2021 roku, o godz. 17.00.
  O formie ogłoszenia wyników Konkursu Organizator poinformuje ze stosownym wyprzedzeniem na stronie internetowej Konkursu (www.kreatywne-zabrze.pl) oraz
  w portalach społecznościowych (tj. Facebook, YouTube itp.).
 5. Informujemy, że podczas trwania wystawy pokonkursowej przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku i wypowiedzi uczestników w postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych. Każda osoba podejmująca decyzję o uczestniczeniu w wydarzeniu, przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie
  w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych. Organizator planuje publikować wyżej wymienione dane, wizerunek, wypowiedzi na stronie internetowej konkursu oraz portalach społecznościowych (typu Facebook, YouTube, Instagram itp.). Informujemy,
  że Administratorem w zakresie danych udostępnionych na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Instagram itp. są ww. portale, a nie Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.

VII Nagrody

 1. Nagrody w Konkursie stanowią:
  • 1.1. Kategoria I – Miasto Zabrze – Nagrody rzeczowe.
  • 1.2. Kategoria II – Open – Nagrody rzeczowe.
  • 1.3. Nagrodami w kategoriach I – Miasto Zabrze oraz II – Open, jest publikacja prac Laureatów Konkursu w katalogu pokonkursowym oraz na wystawie pokonkursowej.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych tj. imienia i nazwiska, wizerunku i wypowiedzi, wieku oraz prac przesłanych do Konkursu w katalogu pokonkursowym, wystawie pokonkursowej,
  na liście Laureatów, przez Organizatora, Partnerów, Jury, Patronów medialnych oraz Sponsorów Konkursu, publikowanych w materiałach marketingowo-promocyjnych,
  w szczególności na stronie internetowej www.kreatywne-zabrze.pl oraz w mediach społecznościowych tj. Facebook, serwis YouTube, za ich uprzednią zgodą wyrażoną na piśmie (załącznik nr 1) przez okres prawnej możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu przetwarzania danych, zgodnie z zasadami zawartymi
  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z 4.5.2016) zawartych w klauzuli informacyjnej.
 3. Nagrody pozostają własnością Organizatora do momentu przekazania ich Uczestnikom – Laureatom Konkursu przez Organizatora.
 4. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
 5. Laureat Konkursu nie ma prawa scedowania nagrody na inną osobę.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia puli nagród według własnego uznania.
 7. Organizator Konkursu oświadcza, że w przypadku nagród o wartości przekraczającej 2000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) Laureat otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości równej wysokości podatku od nagród w Konkursie, która przeznaczona zostanie na zapłatę przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości właściwej nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego. Od łącznej wartości nagrody, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną określoną powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez Organizatora Konkursu do właściwego Urzędu Skarbowego.

 

VIII Postanowienia końcowe

 1. Przekazanie prac konkursowych jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że zgłoszone prace nie będą naruszały praw osób trzecich, ani im zagrażały, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik zwolni Organizatora
  z wszelkiej odpowiedzialności względem osoby trzeciej z tego tytułu,
  a w przypadku, gdyby Organizator poniósł koszty lub wydatki z tytułu zgłoszonych roszczeń, Uczestnik, który zgłosił kwestionowane prace zwróci Organizatorowi wszelkie koszty i wydatki poniesione przez niego.
 2. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest spełnienie przez Laureata wszystkich wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród Laureatom z powodu:
  • 1.1. braku możliwości kontaktu z Laureatem,
  • 1.2. odmowy przyjęcia nagrody,
  • 1.3. podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych, uniemożliwiających przekazanie nagrody.
 4. W sytuacjach określonych w paragrafie VIII pkt. 3 nagrody przechodzą na własność Organizatora.
 5. Reklamacje i roszczenia związane z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi drogą elektroniczną, na adres: kreatywnezabrze@mok.art.pl najpóźniej do dnia 20 września 2021 r. Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie w ciągu 10 dni roboczych
  od jej otrzymania. O zachowaniu terminu decyduje data zarejestrowania maila
  od Uczestnika przez system Organizatora.
 6. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres e-mailowy, telefon kontaktowy oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu oraz do jego zmiany. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej Konkursu kreatywne-zabrze.pl.
 8. Każdy z uczestników przez zgłoszenie udziału w Konkursie akceptuje zasady
  i postanowienia Regulaminu.
 9. W żadnym wypadku, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące bezwzględnie przepisy, Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności
  za niezawinione przez niego straty, szkody pośrednie lub bezpośrednie, utracone korzyści Uczestnika powstałe w związku z udziałem w Konkursie lub realizacją przyznanej nagrody. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności
  za jakiekolwiek okoliczności pozostające poza jego kontrolą, w szczególności wynikające z działania siły wyższej, aktów wojny lub terroru, strajków, agresji, inwazji lub działań władz.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, w szczególności operatora pocztowego, firm kurierskich, oraz za działania lub zaniechania Uczestników.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania przez Uczestnika nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w trakcie zgłoszenia.
 13. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, w całym okresie trwania Konkursu, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje wykluczenie danego Uczestnika
  z Konkursu i utratę prawa do nagrody. Z tytułu wykluczenia Uczestnikowi
  nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
 15. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane polubownie, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia w ten sposób w terminie 14 dni od dnia powstania sporu, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 roku.

 

Organizator – Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu

 


DO POBRANIA

REGULAMIN.pdf

Zalącznik_nr_1_FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.pdf

Zalącznik_nr_2_OPIS_FOTOGRAFII_PAPIEROWYCH.pdf